fbpx

Stavebný pozemok a jeho vlastnosti

Stavebný pozemok určený na zastavanie musí svojimi vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie. Mimo stavebného pozemku možno umiestniť len pripojenie stavby na rozvody technického vybavenia, pozemné komunikácie a dočasne stavbu zariadenia staveniska.

Ideálny pozemok

Jedna z možností kúpy pozemku je cez realitnú kanceláriu pri developerských projektoch, kde sú už vybudované nové ulice s inžinierskymi sieťami. Pozemky majú ideálnu veľkosť cca 500-800m2. Tu už býva schválený projekt pre územné rozhodnutie a je urobená zmena alebo doplnenie územného plánu. 

Ideálny pozemok je z hľadiska orientácie ku svetovým stranám ten, kde príjazdová cesta domu je na severnej strane pozemku. Potom obývacia izba by mala byť umiestnená v zadnej časti domu a okná by boli orientované na juh. 

Menej kvalitný pozemok

Pri výbere pozemku doporučujem zistiť, či pozemok neleží v blízkosti povodňového rizika vodných tokov, alebo v lokalite so zvýšeným radónom

Menej šťastná voľba kúpy pozemku je kúpa úzkeho pozemku, alebo kde terén je svahovitý. Pri úzkom pozemku treba dávať pozor na to, aby ste svojou stavbou nezatienili susedný dom, alebo pozemok. A to platí aj naopak.

Treba dávať pozor aj na odstupové vzdialenosti domu od oplotenia, alebo od susedného domu. 

Pri stavbe domu do svahu treba rátať so zložitejším zakladaním a v niektorých prípadoch je nutné urobiť geologický prieskum, aby ste zistili základové pomery a únosnosť zeminy. Taktiež výška podzemnej vody, alebo tlaková voda vám môže stavbu poriadne predražiť. 

Ak je cesta s inžinierskymi sieťami vyššie položená ako váš pozemok, rátajte s tým, že odkanalizovanie vášho rodinného domu bude musieť byť pomocou prečerpávania, čo zvyšuje náklady. 

V radovej zástavbe starých domov základy susedov nemusia byť vôbec vybudované, alebo nemajú predpísanú nezámrznú hĺbku a pri kopaní nových základov vášho domu v ich tesnej blízkosti môžu vzniknúť problémy, ktoré si vyžiadajú ďalšie náklady.

Nevyberajte si pozemok, ku ktorému sa nedostanete autom a vyhýbajte sa takým pozemkom, kde sú vecné bremená.

Parkovanie na pozemku

Pri hľadaní vhodného pozemku treba rátať aj s tým, že každý rodinný dom musí spĺňať podmienky parkovania na vlastnom pozemku podľa STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií. Počet parkovacích miest pre RD – 3 miesta. Z toho 2 miesta pre vlastnú potrebu a 1 miesto pre návštevu.

Tieto parkovacie miesta musia byť súčasťou projektu pre stavebné povolenie, pretože sa k nim vyjadruje Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  Ak sa na pozemok parkovacie miesta nezmestia, je tu vždy iná možnosť, ktorú treba riešiť individuálne.

Inžinierske siete a prípojky

Menej ideálne bývajú pozemky, ktoré ponúkajú ich vlastníci na predaj ako lacnejšie stavebné pozemky, ale prípojky k pozemku treba ešte dotiahnuť. V takomto prípade ešte pred kúpou doporučujem vyžiadať si zakreslenie inžinierskych sietí s možnosťou napojenia sa u správcov týchto sietí. 

V západoslovenskom kraji je to BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť (voda a kanalizácia), tu je možné zájsť na akúkoľvek pobočku osobne v určenom čase a siete si zakresliť. Treba si priniesť kópiu katastrálnej mapy. 

Čo sa týka elektrickej prípojky, je možné podať žiadosť s názvom: „Vyjadrenie k možnosti pripojenia“. Túto informáciu je možné získať na web stránke u správcu siete, napr. Západoslovenská distribučná.

To isté sa týka aj plynovej prípojky. Na web stránke SPP je možnosť podať žiadosť o vyjadrenie sa k existencii a priebehu plynárenských zariadení. 

Malá čistiareň alebo žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.

Pokiaľ obec vybudovala novú verejnú splaškovú kanalizáciu, každý rodinný dom musí mať vybudovanú odbočku pri vlastnom pozemku, odkiaľ si musí napojiť jestvujúcu kanalizáciu rodinného domu na verejnú. Žumpa sa už nesmie používať, preto napojenie musí byť zrealizované ešte pred zaústením do žumpy.

Ak už obec skolaudovala kanalizačnú prípojku a upravila cestnú komunikáciu vytvorením nového krytu vozovky, môže sa stať, že obecný úrad vám nedovolí urobiť novú rozkopávku cesty skôr ako za 3 roky.

Odstupové vzdialenosti 

  1. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
  2. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
  3. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností
  4. Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
  5. Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

Územný plán

Každá obec má vypracovaný územný plán, ktorý je zverejnený na web stránke obce. Taktiež má vlastné regulácie využitia územia, ktoré si môžete vyžiadať písomne na základe územnoplánovacej informácie k pozemkom v dotyčnom katastri. O územnoplánovaciu informáciu odporúčam požiadať pred kúpou nehnuteľnosti, resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii, nakoľko umiestňovať stavby, meniť využitie územia, alebo meniť účel užívania stavieb možno len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, t.j. územným plánom mesta či obce a územným plánom zóny.

Územnoplánovacia informácia vám určuje max. zastavanosť objektmi, teda zastavanú plochu domu vzhľadom k pozemku, minimálnu plochu zelene, podlažnosť, výšku a pod.

Ak by ste chceli stavať v extraviláne nejakú chatu, alebo dom pre rekreáciu a územný plán obce tam povoľuje tento druh výstavby, mali by ste poznať existenciu aj iných obmedzení a ochranných pásiem, napríklad ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo vedenia vysokého elektrického napätia a pod. 

Na Slovensku sa nachádza aj niekoľko navrhovaných Chránených vtáčích území, kde je stavať zakázané, mapu nájdete tu

Pozemok v pamiatkovej zóne

Ak sa pozemok nachádza v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne, alebo v  ochrannom pásme, je potrebné informovať sa na Krajskom pamiatkovom úrade o ďalšom postupe.

V prípade, že sa pozemok nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné pred vypracovaním projektovej dokumentácie požiadať Krajský pamiatkový úrad o vyjadrenie sa k vášmu zámeru. Pamiatkový úrad vám zašle rozhodnutie, kde budú popísané všetky podmienky vypracovania projektovej dokumentácie. 

Kataster nehnuteľností

Ak ste si pozemok už vybrali a zvážili ste všetky jeho výhody a nevýhody, je potrebné navštíviť kataster nehnuteľností, aby ste zistili, čo obsahuje list vlastníctva. Ak máte internet, v piatich jednoduchých krokoch vám ukážem, ako si na katastri online môžete zistiť všetky dostupné informácie.

1. Kliknite na tento odkaz – zbgis a otvorí sa vám mapka

2. Rozkliknite základnú mapu a kliknite na Kataster nehnuteľností.

3. Napíšete názov katastra a kliknite na zámok.

4. Zadajte parcelné číslo a mapka vám ponúkne možnosti. Kliknite na ponúknutú možnosť, v tomto prípade je iba jedna.

5. Mapka vám ukáže zakreslenú parcelu, výmeru percely a keď kliknete na LV úplný, alebo čiastočný, tak vám v novom okne ukáže list vlastníctva, kde môžete skontrolovať vlastníka, ťarchy, záložné práva a ďalšie údaje. V spodnej časti mapky je vlastník tiež už napísaný. Mapka má aj ďalšie funkcie v menu, ktoré je umiestnené pred „Parcelou registra C“, kde si môžete mapku vytlačiť, alebo zmerať pozemok, či stavby na pozemku.

Kúpa pozemku

Ak vám už nič nebráni, pristúpite ku kúpe pozemku na základe kúpno-predajnej zmluvy a požiadate o vklad do katastra nehnuteľností. 

V niektorých obciach katastrálna mapa nezodpovedá so skutočnosťou a vtedy je potrebné zavolať geodeta a dať si pozemok zamerať a nechať vyhotoviť nový geometrický plán. 

Som stavebná projektantka a podnikateľka. Venujem sa projektovaniu rodinných domov a pomáham klientom dosiahnuť kvalitné a funkčné bývanie podľa vlastných predstáv.Môj príbeh si prečítajte tu >>
Komentáre